ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

8-lenton   Ο οίκος Lenton ανακοινώνει ότι δεν διαθέτει πια στην αγορά επωαστικούς κλιβάνους, δηλαδή κλιβάνους με θερμοκρασίες 10-80oC.  
site: www.lentonfurnaces.com       

LENTON